شیراز سرویس در الکامپ 97
حضور شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
شیراز سرویس در الکامپ 97
اعضای مدیریت شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
شیراز سرویس در الکامپ 97
بازدید مهندس فروغان از اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس از غرفه شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
شیراز سرویس در الکامپ 97
بازدید مدیران ارشد شیراز تخفیف از غرفه شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
شیراز سرویس در الکامپ 97
استقبال جوانان و دانشجویان از شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
دکتر حبیبی در المکاپ 97
حضور دکتر حبیبی آگهی از دانشگاه علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در غرفه شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
آقای امداد دبیر انجمن کارفرمایی در المکاپ 97
حضور جناب آقای امداد دبیر انجمن کارفرمایی استان فارس در غرفه شیراز سرویس در الکامپ ۹۷
شیراز سرویس در الکامپ 97
حضور مدیران ارشد استانداری فارس در عرفه شیراز سرویس در الکامپ ۹۷