اجاق گاز

کدام اجاق برای آشپزخانه مناسب است؟

آشپزخانه بدون اجاق معنا و مفهومي ندارد. اجاق‌گاز مهم‌ترين وسيله در آشپزخانه به شمار مي‌رود و بايد بيش از بقيه وسايل در انتخاب آن دقت داشته باشيد تا مطابق شرايط آشپزخانه‌تان مناسب‌ترين را برگزينيد. اجاق‌هاي گازي، الكتريكي، اجاق‌هاي بزرگ و قديمي يا اجاق‌هاي ...