سبد چوبی

کاربردهای جدید از سبد های چوبی

سبدهای کوچک 1. به عنوان جاقاشقی: قاشق و چنگال هایتان را داخل سبد گذاشته و روی میز غذایتان بگذارید. 2. جایی مناسب برای خوراکی های بچه ها: خوراکی های بچه ها را می توانید داخل این سبدها بریزید و در قفسه آشپزخانه بگذارید. 3. برای گذاشتن کنترل: حتی دسته ...