027

آداب و رسوم مهمانی دادن

به عنوان « میزبان » موارد زیر را در نظر داشته باشید : ـ همیشه آمادگی مهمان ناخوانده را داشته باشید، پس سخت نگیرید. ـ آغازكننده گفت‌وگو باشید و جویای احوال شوید، اجازه ندهید سكوت طولانی برقرار شود. ـاز مطرح‌كردن موضوعاتی كه بر سر آنها اختلاف‌نظر وجود دا ...