04

کاربردهای پنبه

ترکیبات و کاربرد پنبه پنبه از دو قسم تارهاى سپيدرنگ و دانه تشکيل شده است. تارهاى پنبه در واقع همان سلول‌هاى اپيدرمى نخمک (دانه)مى‌باشند. ديواره ويژگى تارهاى پنبه اين است که قابليت ريسيده شدن و پس از آن بافت‌پذيرى را دارد. پنبه داراى يک نوع ماده ...