852

معرفی شغل کف ساب

عنوان شغل: کف ساب و پرداخت کار توضیحات شغل سمباده کشیدن و پرداخت کف واحدهای ساختمانی برای صاف و صیقلی سطوح با استفاده از دستگاه پیچ کردن و پرداخت کف، و اجرای پرداخت نهایی کار. دانش ها : مکانیک : شامل شناخت ماشین ها و ابزارها است که نحوه طراح ...